HE 178/2010 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vakuutusyhtiölain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki vakuutusyhtiölain muuttamisesta

Vahvistettu

17.12.2010

Voimaantulo

31.12.2010

Säädöskokoelma
1170/2010
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki vakuutusyhtiölain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Turunen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

01.10.2010

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
05.10.2010 Päättynyt PTK 94/2010
Päätös

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

22

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 28/2010 vp
Valmistunut

18.11.2010

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella talousvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

19.11.2010

Istuntopöytäkirja
PTK 117/2010 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 23.11.2010 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
23.11.2010 Päättynyt PTK 118/2010
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
30.11.2010 Päättynyt PTK 122/2010
Istuntopöytäkirjan sivu

19

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

07.12.2010

Vastaus
EV 214/2010 vp