HE 179/2000 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rakennerahasto-ohjelmien kansallisesta hallinnoinnista annetun lain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki rakennerahasto-ohjelmien kansallisesta hallinnoinnista annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

28.12.2000

Voimaantulo

01.01.2001

Säädöskokoelma
1286/2000
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki rakennerahasto-ohjelmien kansallisesta hallinnoinnista annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sisäasiainministeriö

Esittelijä

Aluekehitysjohtaja Johansson

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

07.11.2000

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
09.11.2000 Päättynyt PTK 135/2000
Päätös

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan tulee antaa lausuntonsa

Istuntopöytäkirjan sivu

4

Valiokuntakäsittely

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 19/2000 vp
Valmistunut

01.12.2000

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muutettuna.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

01.12.2000

Istuntopöytäkirja
PTK 153/2000 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 04.12.2000 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
04.12.2000 Päättynyt PTK 154/2000
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
07.12.2000 Päättynyt PTK 160/2000
Istuntopöytäkirjan sivu

3

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotus voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

07.12.2000

Vastaus
EV 205/2000 vp