HE 179/2005 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi terveydensuojelulain, toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain ja kemikaalilain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki terveydensuojelulain muuttamisesta

Vahvistettu

21.04.2006

Voimaantulo

01.05.2006

Säädöskokoelma
285/2006
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

21.04.2006

Voimaantulo

01.05.2006

Säädöskokoelma
286/2006
Päätös

Hyväksytty

3. Laki kemikaalilain muuttamisesta

Vahvistettu

21.04.2006

Voimaantulo

01.05.2006

Säädöskokoelma
287/2006
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki terveydensuojelulain muuttamisesta

2. Laki toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain muuttamisesta

3. Laki kemikaalilain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Johtaja Aurola

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

21.10.2005

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
25.10.2005 Päättynyt PTK 110/2005
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle ympäristövaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Istuntopöytäkirjan sivu

23

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 2/2006 vp
Valmistunut

16.02.2006

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 2. ja 3. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina ja että 1. lakiehdotus hyväksytään muutettuna.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

17.02.2006

Istuntopöytäkirja
PTK 10/2006 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 21.02.2006 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
21.02.2006 Päättynyt PTK 11/2006
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
24.02.2006 Päättynyt PTK 14/2006
Istuntopöytäkirjan sivu

1

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

16.03.2006

Vastaus
EV 8/2006 vp