Valtiopaivaasia HE 179/2009

HE 179/2009 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1. Laki työttömyysturvalain muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1188/2009
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1189/2009
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki työttömyyskassalain muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1190/2009
Päätös

Hyväksytty muutettuna

4. Laki vuorotteluvapaalain 15 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1191/2009
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki työttömyysturvalain muuttamisesta

2. Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

3. Laki työttömyyskassalain muuttamisesta

4. Laki vuorotteluvapaalain 15 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

02.10.2009

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Salo

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

06.10.2009

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
06.10.2009 Päättynyt PTK 87/2009 12
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan on annettava lausunto.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 50/2009 vp
Valmistunut

27.11.2009

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 4. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana, että 1. lakiehdotus hyväksytään muutettuna, että 2. ja 3. lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisina paitsi voimaantulosäännökset muutettuina ja että lakialoitteet LA 86/2007 vp, LA 36/2008 vp, LA 83/2008 vp, LA 89/2008 vp, LA 119/2008 vp ja LA 103/2009 vp hylätään.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 3 vastalausetta

Lausunnot

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan lausunto
TyVL 22/2009 vp
Valmistunut

11.11.2009

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 1 eriävä mielipide

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

30.11.2009

Istuntopöytäkirja
PTK 115/2009 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 1.12.2009 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
01.12.2009 Keskeytetty PTK 116/2009 11
02.12.2009 Päättynyt PTK 117/2009 2 2-10
Päätös

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen sisältyvien lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
07.12.2009 Keskeytetty PTK 120/2009 29
08.12.2009 Päättynyt PTK 121/2009 7 9
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset. Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

17.12.2009

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot

​​​​