HE 179/2012 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yrittäjäkuljettajien työajasta tieliikenteessä

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki yrittäjäkuljettajien työajasta tieliikenteessä

Vahvistettu

17.05.2013

Voimaantulo

01.06.2013

Säädöskokoelma
349/2013
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki yrittäjäkuljettajien työajasta tieliikenteessä

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Liikenne- ja viestintäministeriö

Esittelijä

Liikenneneuvos Kiiski

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

14.12.2012

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
12.02.2013 Päättynyt PTK 6/2013
Päätös

Asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja liikenne- ja viestintävaliokunnan on annettava lausunto.

Istuntopöytäkirjan sivu

2

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Mietintö

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö
TyVM 3/2013 vp
Valmistunut

16.04.2013

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella työelämä- ja tasa-arvovaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muutettuna.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 8/2013 vp
Valmistunut

20.03.2013

Liikenne- ja viestintävaliokunnan lausunto
LiVL 6/2013 vp
Valmistunut

19.03.2013

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

12.04.2013

Istuntopöytäkirja
PTK 38/2013 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 16.4.2013 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
16.04.2013 Keskeytetty PTK 39/2013
17.04.2013 Päättynyt PTK 40/2013 1
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
23.04.2013 Päättynyt PTK 43/2013
Istuntopöytäkirjan sivu

9

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotus voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

03.05.2013

Vastaus
EV 45/2013 vp

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin