HE 18/2003 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle Azerbaidzhanin tasavallan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki Azerbaidzhanin tasavallan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Vahvistettu

21.11.2003

Voimaantulo

22.01.2005

Säädöskokoelma
956/2003
Sopimussarja
1/2005
Päätös

Hyväksytty

Kansainvälisten sopimusten voimaanpano

1. Sopimus Suomen tasavallan hallituksen ja Azerbaidzhanin tasavallan hallituksen välillä sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta

Asetuksen voimaantulo

22.01.2005

Säädöskokoelma
8/2005
Sopimussarja
2/2005
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

Ainoa ja 2. käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki Azerbaidzhanin tasavallan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Hallituksen esitykseen sisältyvät kansainväliset sopimukset

1. Sopimus Suomen tasavallan hallituksen ja Azerbaidzhanin tasavallan hallituksen välillä sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Ulkoasiainministeriö

Esittelijä

Lähetystöneuvos Nystén

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

06.06.2003

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
10.06.2003 Päättynyt PTK 34/2003
Päätös

Asia lähetettiin ulkoasiainvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

5

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Ulkoasiainvaliokunta

Mietintö

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö
UaVM 8/2003 vp
Valmistunut

14.10.2003

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että eduskunta hyväksyy Bakussa 26 päivänä helmikuuta 2003 tehdyn Suomen tasavallan hallituksen ja Azerbaidzhanin tasavallan hallituksen välisen sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen, ja että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

17.10.2003

Istuntopöytäkirja
PTK 81/2003 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 21.10.2003 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
21.10.2003 Päättynyt PTK 82/2003
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Ainoa ja toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
24.10.2003 Päättynyt PTK 86/2003
Päätös

Eduskunta hyväksyi sopimuksen ja ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

28.10.2003

Vastaus
EV 40/2003 vp