HE 18/2004 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi korkeakoululaitoksen kehittämisestä annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki korkeakoululaitoksen kehittämisestä annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

20.08.2004

Voimaantulo

01.01.2005

Säädöskokoelma
793/2004
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki korkeakoululaitoksen kehittämisestä annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Opetusministeriö

Esittelijä

Johtaja Mattila

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

05.03.2004

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
09.03.2004 Päättynyt PTK 22/2004
Päätös

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

1

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sivistysvaliokunta

Mietintö

Sivistysvaliokunnan mietintö
SiVM 9/2004 vp
Valmistunut

08.06.2004

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muutettuna.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

08.06.2004

Istuntopöytäkirja
PTK 71/2004 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 09.06.2004 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
09.06.2004 Päättynyt PTK 72/2004
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
15.06.2004 Päättynyt PTK 75/2004
Istuntopöytäkirjan sivu

10

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

23.06.2004

Vastaus
EV 90/2004 vp