HE 18/2005 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ajoneuvojen katsastusluvista annetun lain 5 ja 10 §:n muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki ajoneuvojen katsastusluvista annetun lain 5 ja 10 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

27.05.2005

Voimaantulo

01.06.2005

Säädöskokoelma
353/2005
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki ajoneuvojen katsastusluvista annetun lain 5 ja 10 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Liikenne- ja viestintäministeriö

Esittelijä

Liikenneneuvos Saari

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

18.03.2005

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
30.03.2005 Päättynyt PTK 30/2005
Päätös

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

5

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Liikenne- ja viestintävaliokunta

Mietintö

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö
LiVM 7/2005 vp
Valmistunut

20.04.2005

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

21.04.2005

Istuntopöytäkirja
PTK 43/2005 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 22.04.2005 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
22.04.2005 Päättynyt PTK 44/2005
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
26.04.2005 Päättynyt PTK 45/2005
Istuntopöytäkirjan sivu

19

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

03.05.2005

Vastaus
EV 37/2005 vp