HE 18/2006 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle Kansainvälisen merioikeustuomioistuimen erioikeuksista ja vapauksista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki Kansainvälisen merioikeustuomioistuimen erioikeuksista ja vapauksista tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Vahvistettu

29.06.2006

Voimaantulo

27.08.2006

Säädöskokoelma
598/2006
Sopimussarja
63/2006
Päätös

Hyväksytty

Kansainvälisten sopimusten voimaanpano

1. Sopimus Kansainvälisen merioikeustuomioistuimen erioikeuksista ja vapauksista

Asetuksen voimaantulo

27.08.2006

Säädöskokoelma
722/2006
Sopimussarja
64/2006
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

Ainoa ja 2. käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki Kansainvälisen merioikeustuomioistuimen erioikeuksista ja vapauksista tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Hallituksen esitykseen sisältyvät kansainväliset sopimukset

1. Sopimus Kansainvälisen merioikeustuomioistuimen erioikeuksista ja vapauksista

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Ulkoasiainministeriö

Esittelijä

Ulkoasiainneuvos Oinonen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

31.03.2006

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
04.04.2006 Päättynyt PTK 34/2006
Päätös

Asia lähetettiin ulkoasiainvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

6

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Ulkoasiainvaliokunta

Mietintö

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö
UaVM 7/2006 vp
Valmistunut

23.05.2006

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että eduskunta hyväksyy New Yorkissa 31 päivänä maaliskuuta 1999 tehdyn sopimuksen Kansainvälisen merioikeustuomioistuimen erioikeuksista ja vapauksista ja että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

24.05.2006

Istuntopöytäkirja
PTK 60/2006 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 30.05.2006 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
30.05.2006 Päättynyt PTK 61/2006
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Ainoa ja toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
02.06.2006 Päättynyt PTK 64/2006
Päätös

Eduskunta hyväksyi sopimuksen ja ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

05.06.2006

Vastaus
EV 61/2006 vp