HE 18/2008 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tilatukijärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki tilatukijärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

25.04.2008

Voimaantulo

30.04.2008

Säädöskokoelma
285/2008
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki tilatukijärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö

Esittelijä

Hallitussihteeri Kostama

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

29.02.2008

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
04.03.2008 Päättynyt PTK 18/2008
Päätös

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

6

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Mietintö

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö
MmVM 6/2008 vp
Valmistunut

09.04.2008

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muutettuna.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

10.04.2008

Istuntopöytäkirja
PTK 36/2008 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 15.04.2008 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
15.04.2008 Päättynyt PTK 37/2008
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
18.04.2008 Poistettu PTK 40/2008
22.04.2008 Päättynyt PTK 41/2008
Istuntopöytäkirjan sivu

2

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

23.04.2008

Vastaus
EV 40/2008 vp