Valtiopaivaasia HE 18/2010

HE 18/2010 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle Eurojustin vahvistamista koskevan päätöksen täytäntöönpanoa koskevaksi lainsäädännöksi

Päätökset

1. Laki Eurojustia koskevan päätöksen eräiden määräysten täytäntöönpanosta

Vahvistettu

27.08.2010

Voimaantulo

04.06.2011

Säädöskokoelma
742/2010
Päätös

Hyväksytty

2. Laki yhteisistä tutkintaryhmistä annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

27.08.2010

Voimaantulo

04.06.2011

Säädöskokoelma
743/2010
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki Eurojustia koskevan päätöksen eräiden määräysten täytäntöönpanosta

2. Laki yhteisistä tutkintaryhmistä annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

19.03.2010

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Jahkola

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

19.03.2010

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
23.03.2010 Päättynyt PTK 28/2010 4
Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 10/2010 vp
Valmistunut

19.05.2010

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella lakivaliokunta ehdottaa, että 1. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana ja että 2. lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi voimaantulosäännös lisättynä.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

21.05.2010

Istuntopöytäkirja
PTK 55/2010 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 26.5.2010 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
26.05.2010 Päättynyt PTK 56/2010 7
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
01.06.2010 Päättynyt PTK 58/2010 9
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

18.06.2010

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin

​​​​