Valtiopaivaasia HE 18/2012

HE 18/2012 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä sekä julkisista hankinnoista annetun lain 49 §:n muuttamisesta

Päätökset

1. Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

10.08.2012

Voimaantulo

01.09.2012

Säädöskokoelma
469/2012
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki julkisista hankinnoista annetun lain 49 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

10.08.2012

Voimaantulo

01.09.2012

Säädöskokoelma
470/2012
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetun lain muuttamisesta

2. Laki julkisista hankinnoista annetun lain 49 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

22.03.2012

Ministeriö

Työ- ja elinkeinoministeriö

Esittelijä

Hallitussihteeri Hjelt

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

27.03.2012

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
27.03.2012 Päättynyt PTK 29/2012 3
Päätös

Asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja tarkastusvaliokunnan on annettava lausunto.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Mietintö

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö
TyVM 3/2012 vp
Valmistunut

31.05.2012

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella työelämä- ja tasa-arvovaliokunta ehdottaa, että lakialoite LA 27/2011 vp hylätään, että 2. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana ja että 1. lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi johtolause sekä 9 ja 9 a § muutettuina.

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 11/2012 vp
Valmistunut

22.05.2012

Tarkastusvaliokunnan lausunto
TrVL 3/2012 vp
Valmistunut

26.04.2012

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

01.06.2012

Istuntopöytäkirja
PTK 60/2012 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 5.6.2012 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
05.06.2012 Päättynyt PTK 61/2012 3
Päätös

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen sisältyvien lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
12.06.2012 Päättynyt PTK 64/2012 13
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset. Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

15.06.2012

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot