HE 18/2013 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ydinenergialain ja säteilylain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki ydinenergialain muuttamisesta

Vahvistettu

28.06.2013

Voimaantulo

01.08.2013

Säädöskokoelma
499/2013
Päätös

Hyväksytty

2. Laki säteilylain muuttamisesta

Vahvistettu

28.06.2013

Voimaantulo

01.08.2013

Säädöskokoelma
500/2013
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki ydinenergialain muuttamisesta

2. Laki säteilylain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Työ- ja elinkeinoministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Melkas

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

15.03.2013

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
19.03.2013 Päättynyt PTK 26/2013
Päätös

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan, jolle ympäristövaliokunnan on annettava lausunto.

Istuntopöytäkirjan sivu

3

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 10/2013 vp
Valmistunut

26.04.2013

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella talousvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

02.05.2013

Istuntopöytäkirja
PTK 47/2013 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 3.5.2013 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
03.05.2013 Päättynyt PTK 48/2013
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
08.05.2013 Päättynyt PTK 50/2013
Istuntopöytäkirjan sivu

7

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

15.05.2013

Vastaus
EV 59/2013 vp