HE 18/2014 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle terrorismirikoksia koskevaksi lainsäädännöksi

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki rikoslain 34 a luvun muuttamisesta

Vahvistettu

12.12.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
1068/2014
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki pakkokeinolain 10 luvun muuttamisesta

Vahvistettu

12.12.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
1069/2014
Päätös

Hyväksytty

3. Laki poliisilain 5 luvun muuttamisesta

Vahvistettu

12.12.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
1070/2014
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki rikoslain 34 a luvun muuttamisesta

2. Laki pakkokeinolain 10 luvun muuttamisesta

3. Laki poliisilain 5 luvun muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Matikkala

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

04.04.2014

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
09.04.2014 Päättynyt PTK 38/2014
Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan, jolle hallintovaliokunnan ja perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

Istuntopöytäkirjan sivu

1

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 11/2014 vp
Valmistunut

24.10.2014

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella lakivaliokunta ehdottaa, että 2. ja 3. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina, että 1. lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 34 a luvun 4 b § muutettuna ja että lakialoite LA 15/2011 vp hylätään.

Lausunnot

Hallintovaliokunnan lausunto
HaVL 16/2014 vp
Valmistunut

17.06.2014

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 26/2014 vp
Valmistunut

02.10.2014

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

05.11.2014

Istuntopöytäkirja
PTK 107/2014 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 6.11.2014 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
06.11.2014 Päättynyt PTK 108/2014
Päätös

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen sisältyvien lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
13.11.2014 Päättynyt PTK 112/2014
Istuntopöytäkirjan sivu

12

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset. Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Hallintovaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

20.11.2014

Vastaus
EV 148/2014 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot