HE 180/2013 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tullilain, pakkokeinolain 2 luvun 9 §:n ja ulkomaalaislain 181 §:n muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki tullilain muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2013

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
1260/2013
Päätös

Hyväksytty

2. Laki pakkokeinolain 2 luvun 9 §:n muuttamisesta

Päätös

Hylätty

3. Laki ulkomaalaislain 181 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2013

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
1261/2013
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki tullilain muuttamisesta

2. Laki pakkokeinolain 2 luvun 9 §:n muuttamisesta

3. Laki ulkomaalaislain 181 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Ainali

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

08.11.2013

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
12.11.2013 Päättynyt PTK 111/2013
Päätös

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

4

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 25/2013 vp
Valmistunut

11.12.2013

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella hallintovaliokunta ehdottaa, että 1. ja 3. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina ja että 2. lakiehdotus hylätään.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

11.12.2013

Istuntopöytäkirja
PTK 127/2013 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 12.12.2013 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
12.12.2013 Päättynyt PTK 129/2013
Päätös

Eduskunta hyväksyi 1. ja 3. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen 2. lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
16.12.2013 Päättynyt PTK 132/2013
Istuntopöytäkirjan sivu

15

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, 1. ja 3. lakiehdotuksen. Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä 2. lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

19.12.2013

Vastaus
EV 215/2013 vp