HE 181/1999 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi erikoissairaanhoitolain ja potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki erikoissairaanhoitolain muuttamisesta

Vahvistettu

30.06.2000

Voimaantulo

01.08.2000

Säädöskokoelma
652/2000
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

30.06.2000

Voimaantulo

01.08.2000

Säädöskokoelma
653/2000
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki erikoissairaanhoitolain muuttamisesta

2. Laki potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Hallitussihteeri Myllynpää

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

09.12.1999

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
13.12.1999 Päättynyt PTK 126/1999
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

29

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 15/2000 vp
Valmistunut

06.06.2000

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muutoin muuttamattomina paitsi 1. lakiehdotuksen 10 b § ja 2. lakiehdotuksen 5, 12 ja 13 § hyväksytään muutettuina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

07.06.2000

Istuntopöytäkirja
PTK 81/2000 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 8.6.2000 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
08.06.2000 Päättynyt PTK 83/2000
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
12.06.2000 Päättynyt PTK 85/2000
Istuntopöytäkirjan sivu

5

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Valtiopäiväjärjestys 66 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä, jos valiokunnan 1. lakiehdotuksen 10 b §:n 1 momentista ja 2. lakiehdotuksen 12 §:stä tekemät valtiosääntöoikeudelliset huomautukset otetaan asianmukaisesti huomioon.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

12.06.2000

Vastaus
EV 83/2000 vp