Valtiopaivaasia HE 181/2000

HE 181/2000 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotukea koskevaksi lainsäädännöksi

Päätökset

1. Laki vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta

Vahvistettu

29.06.2001

Voimaantulo

01.01.2002

Säädöskokoelma
604/2001
Päätös

Hyväksytty

2. Laki yhteishallinnosta vuokrataloissa annetun lain 2 ja 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

29.06.2001

Voimaantulo

01.01.2002

Säädöskokoelma
605/2001
Päätös

Hyväksytty

3. Laki asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain 27 ja 32 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

29.06.2001

Voimaantulo

01.01.2002

Säädöskokoelma
606/2001
Päätös

Hyväksytty

Valiokunnan ehdotuksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

4. Laki indeksiehdon käytön rajoittamisesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

29.06.2001

Voimaantulo

01.01.2002

Säädöskokoelma
607/2001
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta

2. Laki yhteishallinnosta vuokrataloissa annetun lain 2 ja 3 §:n muuttamisesta

3. Laki asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain 27 ja 32 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

03.11.2000

Ministeriö

Ympäristöministeriö

Esittelijä

Hallitussihteeri Honkanen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

07.11.2000

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.11.2000 Päättynyt PTK 135/2000 6
Päätös

Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Ympäristövaliokunta

Mietintö

Ympäristövaliokunnan mietintö
YmVM 3/2001 vp
Valmistunut

17.05.2001

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset 1.-3. hyväksytään muuttamattomina, että hyväksytään uusi 4. lakiehdotus ja että hyväksytään kaksi lausumaa.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

18.05.2001

Istuntopöytäkirja
PTK 63/2001 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 22.05.2001 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
22.05.2001 Päättynyt PTK 64/2001 8
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
29.05.2001 Päättynyt PTK 66/2001 12
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

11.06.2001