HE 181/2003 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työsuojeluhallinnosta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki työsuojeluhallinnosta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

11.06.2004

Voimaantulo

01.07.2004

Säädöskokoelma
478/2004
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki työsuojeluhallinnosta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Vanhempi hallitussihteeri Posio

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

03.02.2004

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
05.02.2004 Päättynyt PTK 4/2004
Päätös

Asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

18

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Mietintö

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö
TyVM 4/2004 vp
Valmistunut

28.04.2004

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

29.04.2004

Istuntopöytäkirja
PTK 50/2004 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 04.05.2004 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
04.05.2004 Päättynyt PTK 52/2004
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
07.05.2004 Päättynyt PTK 55/2004
Istuntopöytäkirjan sivu

2

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

12.05.2004

Vastaus
EV 54/2004 vp