Valtiopaivaasia HE 181/2004

HE 181/2004 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kuntien valtionosuuslain 30 §:n, sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 18 ja 45 b §:n, opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain sekä vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1. Laki kuntien valtionosuuslain 30 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2004

Voimaantulo

01.01.2005

Säädöskokoelma
1289/2004
Päätös

Hyväksytty

2. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 18 ja 45 b §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2004

Voimaantulo

01.01.2005

Säädöskokoelma
1290/2004
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2004

Voimaantulo

01.01.2005

Säädöskokoelma
1291/2004
Päätös

Hyväksytty muutettuna

4. Laki vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2004

Voimaantulo

01.01.2005

Säädöskokoelma
1292/2004
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki kuntien valtionosuuslain 30 §:n muuttamisesta

2. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 18 ja 45 b §:n muuttamisesta

3. Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

4. Laki vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

01.10.2004

Ministeriö

Sisäasiainministeriö

Esittelijä

Ylijohtaja Sevón

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

01.10.2004

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
05.10.2004 Keskeytetty PTK 101/2004 8
06.10.2004 Päättynyt PTK 102/2004 1 1
Päätös

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle sivistysvaliokunnan ja sosiaali- ja terveysvaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 23/2004 vp
Valmistunut

03.12.2004

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 1. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana, että 2. -4. lakiehdotukset hyväksytään muutettuina ja että lakialoitteeseen LA 122/2004 vp sisältyvät lakiehdotukset hylätään.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Lausunnot

Sivistysvaliokunnan lausunto
SiVL 17/2004 vp
Valmistunut

11.11.2004

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 1 eriävä mielipide

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan lausunto
StVL 15/2004 vp
Valmistunut

21.10.2004

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 3 eriävää mielipidettä

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

07.12.2004

Istuntopöytäkirja
PTK 134/2004 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 08.12.2004 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.12.2004 Keskeytetty PTK 135/2004 4
09.12.2004 Päättynyt PTK 136/2004 6 5-7
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.12.2004 Keskeytetty PTK 138/2004 6
14.12.2004 Päättynyt PTK 139/2004 3 5
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

21.12.2004

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot