HE 182/2000 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arpajaislain 3 §:n muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki arpajaislain 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

15.12.2000

Voimaantulo

01.01.2001

Säädöskokoelma
1126/2000
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki arpajaislain 3 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sisäasiainministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Laiho

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

10.11.2000

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
14.11.2000 Päättynyt PTK 137/2000
Päätös

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

7

Valiokuntakäsittely

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 18/2000 vp
Valmistunut

24.11.2000

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

24.11.2000

Istuntopöytäkirja
PTK 146/2000 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 28.11.2000 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
28.11.2000 Päättynyt PTK 147/2000
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
01.12.2000 Poistettu PTK 151/2000
01.12.2000 Päättynyt PTK 152/2000
Istuntopöytäkirjan sivu

9

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

01.12.2000

Vastaus
EV 179/2000 vp