HE 182/2006 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki työttömyysturvalain muuttamisesta

Vahvistettu

08.12.2006

Voimaantulo

01.01.2007

Säädöskokoelma
1089/2006
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki aikuiskoulutustuesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

08.12.2006

Voimaantulo

01.01.2007

Säädöskokoelma
1090/2006
Päätös

Hyväksytty

3. Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 25 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

08.12.2006

Voimaantulo

01.01.2007

Säädöskokoelma
1091/2006
Päätös

Hyväksytty

4. Laki vuorotteluvapaalain 20 ja 21 §:n muuttamista

Vahvistettu

08.12.2006

Voimaantulo

01.01.2007

Säädöskokoelma
1092/2006
Päätös

Hyväksytty

5. Laki palkkaturvalain 26 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

08.12.2006

Voimaantulo

01.01.2007

Säädöskokoelma
1093/2006
Päätös

Hyväksytty

6. Laki merimiesten palkkaturvalain 24 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

08.12.2006

Voimaantulo

01.01.2007

Säädöskokoelma
1094/2006
Päätös

Hyväksytty

7. Laki julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 13 luvun 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

08.12.2006

Voimaantulo

01.01.2007

Säädöskokoelma
1095/2006
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki työttömyysturvalain muuttamisesta

2. Laki aikuiskoulutustuesta annetun lain muuttamisesta

3. Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 25 §:n muuttamisesta

4. Laki vuorotteluvapaalain 20 ja 21 §:n muuttamista

5. Laki palkkaturvalain 26 §:n muuttamisesta

6. Laki merimiesten palkkaturvalain 24 §:n muuttamisesta

7. Laki julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 13 luvun 2 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Hallitussihteeri Päivänsalo

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

06.10.2006

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
10.10.2006 Päättynyt PTK 98/2006
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Istuntopöytäkirjan sivu

13

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 33/2006 vp
Valmistunut

14.11.2006

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 2.-7. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina ja että 1. lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena, paitsi 12 a luvun 2 ja 5 § muutettuina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

15.11.2006

Istuntopöytäkirja
PTK 115/2006 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 16.11.2006 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
16.11.2006 Päättynyt PTK 116/2006
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
21.11.2006 Päättynyt PTK 118/2006
Istuntopöytäkirjan sivu

26

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

04.12.2006

Vastaus
EV 167/2006 vp