HE 182/2009 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain 8 ja 12 luvun sekä opintotukilain 6 §:n muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki sairausvakuutuslain 8 ja 12 luvun muuttamisesta

Vahvistettu

29.12.2009

Voimaantulo

01.08.2010

Säädöskokoelma
1640/2009
Päätös

Hyväksytty

2. Laki opintotukilain 6 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

29.12.2009

Voimaantulo

01.08.2010

Säädöskokoelma
1641/2009
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki sairausvakuutuslain 8 ja 12 luvun muuttamisesta

2. Laki opintotukilain 6 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Lakimies Humalto

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

06.10.2009

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
06.10.2009 Päättynyt PTK 87/2009
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle sivistysvaliokunnan on annettava lausunto.

Istuntopöytäkirjan sivu

15

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 42/2009 vp
Valmistunut

17.11.2009

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

19.11.2009

Istuntopöytäkirja
PTK 109/2009 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 20.11.2009 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
20.11.2009 Keskeytetty PTK 110/2009
25.11.2009 Päättynyt PTK 112/2009
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
30.11.2009 Keskeytetty PTK 115/2009
01.12.2009 Päättynyt PTK 116/2009 2,3
Istuntopöytäkirjan sivu

17

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

04.12.2009

Vastaus
EV 195/2009 vp