Valtiopaivaasia HE 182/2010

HE 182/2010 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sähköisestä huutokaupasta ja dynaamisesta hankintajärjestelmästä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

1. Laki sähköisestä huutokaupasta ja dynaamisesta hankintajärjestelmästä

Vahvistettu

17.06.2011

Voimaantulo

01.10.2011

Säädöskokoelma
698/2011
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki julkisista hankinnoista annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

17.06.2011

Voimaantulo

01.10.2011

Säädöskokoelma
699/2011
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

17.06.2011

Voimaantulo

01.10.2011

Säädöskokoelma
700/2011
Päätös

Hyväksytty

4. Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

17.06.2011

Voimaantulo

01.10.2011

Säädöskokoelma
701/2011
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki sähköisestä huutokaupasta ja dynaamisesta hankintajärjestelmästä

2. Laki julkisista hankinnoista annetun lain muuttamisesta

3. Laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista annetun lain muuttamisesta

4. Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

08.10.2010

Ministeriö

Työ- ja elinkeinoministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Pekkala

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

08.10.2010

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
12.10.2010 Päättynyt PTK 98/2010 5
Päätös

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 48/2010 vp
Valmistunut

24.02.2011

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella talousvaliokunta ehdottaa, että 3. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana ja että 1., 2. ja 4. lakiehdotus hyväksytään muutettuina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

25.02.2011

Istuntopöytäkirja
PTK 162/2010 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 1.3.2011 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
01.03.2011 Päättynyt PTK 163/2010 5
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.03.2011 Päättynyt PTK 166/2010 7
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

18.05.2011