HE 182/2014 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle energiatehokkuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Energiatehokkuuslaki

Vahvistettu

30.12.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
1429/2014
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki sähkömarkkinalain muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
1430/2014
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki maakaasumarkkinalain muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
1431/2014
Päätös

Hyväksytty

4. Laki sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain 6 ja 10 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
1432/2014
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Energiatehokkuuslaki

2. Laki sähkömarkkinalain muuttamisesta

3. Laki maakaasumarkkinalain muuttamisesta

4. Laki sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain 6 ja 10 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Työ- ja elinkeinoministeriö

Esittelijä

Teollisuusneuvos Ritonummi

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

10.10.2014

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
14.10.2014 Päättynyt PTK 97/2014
Päätös

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan, jolle ympäristövaliokunnan on annettava lausunto.

Istuntopöytäkirjan sivu

3

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 23/2014 vp
Valmistunut

04.12.2014

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella talousvaliokunta ehdottaa, että 3. ja 4. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina ja että 1. ja 2. lakiehdotus hyväksytään muutettuina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

05.12.2014

Istuntopöytäkirja
PTK 125/2014 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 9.12.2014 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
09.12.2014 Päättynyt PTK 126/2014
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
15.12.2014 Päättynyt PTK 130/2014
Istuntopöytäkirjan sivu

28

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

22.12.2014

Vastaus
EV 226/2014 vp

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin