HE 183/2002 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle Suomen liittymisestä tullimenettelyjen yksinkertaistamisesta ja yhdenmukaistamisesta tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen muuttamisesta tehtyyn pöytäkirjaan sekä sen I ja II liitteisiin ja laiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki tullimenettelyjen yksinkertaistamisesta ja yhdenmukaistamisesta tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan sekä sen I ja II liitteiden lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Vahvistettu

20.12.2002

Voimaantulo

03.02.2006

Säädöskokoelma
1231/2002
Sopimussarja
2/2006
Päätös

Hyväksytty

Kansainvälisten sopimusten voimaanpano

1. Pöytäkirja tullimenettelyjen yksinkertaistamisesta ja yhdenmukaistamisesta tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen muuttamisesta (tehty Brysselissä 26 päivänä kesäkuuta 1999)

Asetuksen voimaantulo

03.02.2006

Säädöskokoelma
67/2006
Sopimussarja
3/2006
Päätös

Hyväksytty

Asetuksen voimaantulo

03.02.2006

Säädöskokoelma
67/2006
Sopimussarja
3/2006
Päätös

Hyväksytty

2. Liite I : Tullimenettelyjen yksinkertaistamisesta ja yhdenmukaistamisesta tehty kansainvälinen yleissopimus

Asetuksen voimaantulo

03.02.2006

Säädöskokoelma
67/2006
Sopimussarja
3/2006
Päätös

Hyväksytty

3. Liite II : Yleisliite

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

Ainoa ja 2. käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki tullimenettelyjen yksinkertaistamisesta ja yhdenmukaistamisesta tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan sekä sen I ja II liitteiden lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Hallituksen esitykseen sisältyvät kansainväliset sopimukset

1. Pöytäkirja tullimenettelyjen yksinkertaistamisesta ja yhdenmukaistamisesta tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen muuttamisesta (tehty Brysselissä 26 päivänä kesäkuuta 1999)

2. Liite I : Tullimenettelyjen yksinkertaistamisesta ja yhdenmukaistamisesta tehty kansainvälinen yleissopimus

3. Liite II : Yleisliite

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Ulkoasiainministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Wrede

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

18.10.2002

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
24.10.2002 Päättynyt PTK 125/2002
Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

11

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 32/2002 vp
Valmistunut

22.11.2002

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että eduskunta hyväksyy Suomen liittymisen Brysselissä 26 päivänä kesäkuuta 1999 tehtyyn pöytäkirjaan tullimenettelyjen yksinkertaistamisesta ja yhdenmukaistamisesta tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen muuttamisesta sekä sen I ja II liitteisiin siltä osin kuin ne kuuluvat Suomen toimivaltaan ja että eduskunta hyväksyy hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen muuttamattona.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

26.11.2002

Istuntopöytäkirja
PTK 142/2002 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle samana päivänä pidettävään toiseen istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
26.11.2002 Päättynyt PTK 143/2002
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Ainoa ja toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
29.11.2002 Päättynyt PTK 147/2002
Päätös

Eduskunta hyväksyi sopimuksen ja ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

05.12.2002

Vastaus
EV 197/2002 vp