HE 183/2014 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta

Vahvistettu

30.12.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
1369/2014
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki työttömyysturvalain muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
1370/2014
Päätös

Hyväksytty

3. Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 1 luvun 3 §:n ja 2 luvun 6 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
1371/2014
Päätös

Hyväksytty

4. Laki kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
1372/2014
Päätös

Hyväksytty

5. Laki toimeentulotuesta annetun lain 10 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
1373/2014
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta

2. Laki työttömyysturvalain muuttamisesta

3. Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 1 luvun 3 §:n ja 2 luvun 6 §:n muuttamisesta

4. Laki kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain muuttamisesta

5. Laki toimeentulotuesta annetun lain 10 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Työ- ja elinkeinoministeriö

Esittelijä

Vanhempi hallitussihteeri Korhonen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

10.10.2014

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
14.10.2014 Päättynyt PTK 97/2014
Päätös

Asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja hallintovaliokunnan on annettava lausunto.

Istuntopöytäkirjan sivu

6

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Mietintö

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö
TyVM 12/2014 vp
Valmistunut

04.12.2014

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella työelämä- ja tasa-arvovaliokunta ehdottaa, että 2.-5. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina, että 1. lakiehdotus hyväksytään muutettuna ja että toimenpidealoite TPA 49/2012 vp hylätään.

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 41/2014 vp
Valmistunut

25.11.2014

Hallintovaliokunnan lausunto
HaVL 28/2014 vp
Valmistunut

14.11.2014

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan lausunto
StVL 14/2014 vp
Valmistunut

18.11.2014

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

05.12.2014

Istuntopöytäkirja
PTK 125/2014 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 9.12.2014 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
09.12.2014 Päättynyt PTK 126/2014
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
15.12.2014 Päättynyt PTK 130/2014
Istuntopöytäkirjan sivu

30

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteen hylkäämisestä. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

18.12.2014

Vastaus
EV 227/2014 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot