HE 184/1992 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle asioiden ratkaisemista valtioneuvostossa koskevan lainsäädännön muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki Suomen Hallitusmuodon muuttamisesta

Vahvistettu

10.12.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
1119/1993
Päätös

Hyv. kiireellisenä

2) Laki valtioneuvoston ministeriöiden lukumäärästä ja yleisestä toimialasta annetun lain muuttamisesta (Uusi nimike: Laki valtioneuvostosta)

Vahvistettu

10.12.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
1120/1993
Päätös

Hyv. muutettuna

3) Laki asiain ratkaisemisesta valtioneuvostossa ja sen ministeriöissä annetun lain kumoamisesta

Vahvistettu

10.12.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
1121/1993
Päätös

Hyv. muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki Suomen Hallitusmuodon muuttamisesta

2) Laki valtioneuvoston ministeriöiden lukumäärästä ja yleisestä toimialasta annetun lain muuttamisesta (Uusi nimike: Laki valtioneuvostosta)

3) Laki asiain ratkaisemisesta valtioneuvostossa ja sen ministeriöissä annetun lain kumoamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöjohtaja Niemivuo

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

29.09.1992

Istuntopöytäkirjan sivu

3467

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
29.09.1992 Päättynyt PTK 114/1992
Istuntopöytäkirjan sivu

3495

Valiokuntakäsittely

Perustuslakivaliokunta

Mietintö

Perustuslakivaliokunnan mietintö
PeVM 11/1993 vp
Valmistunut

14.10.1993

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

15.10.1993

Istuntopöytäkirja
PTK 114/1993 vp
Päätös

Tiistain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
19.10.1993 Päättynyt PTK 116/1993

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
22.10.1993 Päättynyt PTK 121/1993 3
Istuntopöytäkirjan sivu

3485

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
26.10.1993 Päättynyt PTK 122/1993
Istuntopöytäkirjan sivu

3527

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

1) VJ 67 § 2 mom

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

02.11.1993