HE 184/1996 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön sekä siihen liittyviksi laeiksi

Huomautus

HE/EU

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki arvonlisäverolain muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.1996

Voimaantulo

01.03.1997

Säädöskokoelma
1264/1996
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki valmisteverotuslain muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.1996

Voimaantulo

01.03.1997

Säädöskokoelma
1265/1996
Päätös

Hyväksytty

3) Laki Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön

Vahvistettu

30.12.1996

Voimaantulo

01.03.1997

Säädöskokoelma
1266/1996
Päätös

Hyv. muutettuna

4) Laki ulkomaanliikenteessä olevissa matkustaja-aluksissa myytävien tavaroiden verottamisesta eräissä tapauksissa annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.1996

Voimaantulo

01.03.1997

Säädöskokoelma
1267/1996
Päätös

Hyv. muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki arvonlisäverolain muuttamisesta

2) Laki valmisteverotuslain muuttamisesta

3) Laki Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön

4) Laki ulkomaanliikenteessä olevissa matkustaja-aluksissa myytävien tavaroiden verottamisesta eräissä tapauksissa annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöjohtaja Parkkola

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

11.10.1996

Istuntopöytäkirjan sivu

3793

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
22.10.1996 Päättynyt PTK 123/1996
Istuntopöytäkirjan sivu

3860

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 45/1996 vp
Valmistunut

12.12.1996

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

12.12.1996

Istuntopöytäkirja
PTK 177/1996 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
12.12.1996 Päättynyt PTK 178/1996

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
13.12.1996 SuV:aan PTK 180/1996 1
13.12.1996 Päättynyt PTK 181/1996
Istuntopöytäkirjan sivu

5680

Päätös

Hyväksytty

Huomautus

2 K 180 13.12.1996 eduskunta hyväksynyt ed Puiston esittämän

muutosehdotuksen 3. lakiehdotuksen 12 §:ään.

Jatk. 2 K 181 13.12.1996 5729

Valiokuntakäsittely

Suuri valiokunta

Mietintö

Suuren valiokunnan mietintö
SuVM 3/1996 vp
Valmistunut

13.12.1996

Päätösehdotus

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
16.12.1996 Päättynyt PTK 184/1996
Istuntopöytäkirjan sivu

5867

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

16.12.1996

Vastaus
EV 246/1996 vp