HE 184/1999 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle yksityisyyden, rauhan ja kunnian loukkaamista koskevien rangaistussäännösten uudistamiseksi

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki rikoslain muuttamisesta

Vahvistettu

09.06.2000

Voimaantulo

01.10.2000

Säädöskokoelma
531/2000
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki yksityisyyden suojasta televiestinnässä ja teletoiminnan tietoturvasta annetun lain 18 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

09.06.2000

Voimaantulo

01.10.2000

Säädöskokoelma
532/2000
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki rikoslain muuttamisesta

2. Laki yksityisyyden suojasta televiestinnässä ja teletoiminnan tietoturvasta annetun lain 18 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöjohtaja Törnqvist

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

04.02.2000

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
08.02.2000 Päättynyt PTK 3/2000
Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

6

Valiokuntakäsittely

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 6/2000 vp
Valmistunut

09.05.2000

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 2. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana ja että 1. lakiehdotus hyväksytään muutettuna.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

10.05.2000

Istuntopöytäkirja
PTK 64/2000 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 12.5.2000 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
12.05.2000 Päättynyt PTK 66/2000 1
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
17.05.2000 Päättynyt PTK 68/2000
Istuntopöytäkirjan sivu

5

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

17.05.2000

Vastaus
EV 56/2000 vp