HE 184/2000 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuntouttavasta työtoiminnasta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki kuntouttavasta työtoiminnasta

Vahvistettu

02.03.2001

Voimaantulo

01.09.2001

Säädöskokoelma
189/2001
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki sosiaalihuoltolain 17 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

02.03.2001

Voimaantulo

01.09.2001

Säädöskokoelma
190/2001
Päätös

Hyväksytty

3. Laki toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

02.03.2001

Voimaantulo

01.09.2001

Säädöskokoelma
191/2001
Päätös

Hyväksytty

4. Laki työmarkkinatuesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

02.03.2001

Voimaantulo

01.09.2001

Säädöskokoelma
192/2001
Päätös

Hyväksytty

5. Laki työvoimapalvelulain muuttamisesta

Vahvistettu

02.03.2001

Voimaantulo

01.09.2001

Säädöskokoelma
193/201
Päätös

Hyväksytty muutettuna

6. Laki työttömyysturvalain 4 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

02.03.2001

Voimaantulo

01.09.2001

Säädöskokoelma
194/2001
Päätös

Hyväksytty

7. Laki kuntoutusrahalain muuttamisesta

Vahvistettu

02.03.2001

Voimaantulo

01.09.2001

Säädöskokoelma
195/2001
Päätös

Hyväksytty

8. Laki tuloverolain 92 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

02.03.2001

Voimaantulo

01.09.2001

Säädöskokoelma
196/2001
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki kuntouttavasta työtoiminnasta

2. Laki sosiaalihuoltolain 17 §:n muuttamisesta

3. Laki toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta

4. Laki työmarkkinatuesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

5. Laki työvoimapalvelulain muuttamisesta

6. Laki työttömyysturvalain 4 a §:n muuttamisesta

7. Laki kuntoutusrahalain muuttamisesta

8. Laki tuloverolain 92 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Osastopäällikkö Välimäki

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

10.11.2000

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
15.11.2000 Päättynyt PTK 138/2000
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan, hallintovaliokunnan ja työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Istuntopöytäkirjan sivu

1

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 38/2000 vp
Valmistunut

01.12.2000

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 2.-4. ja 6.-8. lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina, että 1. ja 5. lakiehdotukset hyväksytään muutettuinaja että hyväksytään kaksi lausumaehdotusta.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 44/2000 vp
Valmistunut

30.11.2000

Hallintovaliokunnan lausunto
HaVL 27/2000 vp
Valmistunut

23.11.2000

Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnan lausunto
TyVL 17/2000 vp
Valmistunut

28.11.2000

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

01.12.2000

Istuntopöytäkirja
PTK 153/2000 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 04.12.2000 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
04.12.2000 Keskeytetty PTK 154/2000
05.12.2000 Päättynyt PTK 156/2000 18,19
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
08.12.2000 Keskeytetty PTK 161/2000
12.12.2000 Päättynyt PTK 164/2000 4
Istuntopöytäkirjan sivu

7

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä, 1. lakiehdotus kuitenkin vain, jos valiokunnan sen 12 §:stä tekemä valtiosääntöoikeudellinen huomautus otetaan asianmukaisesti huomioon.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

12.12.2000

Vastaus
EV 177/2000 vp