Valtiopaivaasia HE 184/2000

HE 184/2000 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuntouttavasta työtoiminnasta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1. Laki kuntouttavasta työtoiminnasta

Vahvistettu

02.03.2001

Voimaantulo

01.09.2001

Säädöskokoelma
189/2001
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki sosiaalihuoltolain 17 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

02.03.2001

Voimaantulo

01.09.2001

Säädöskokoelma
190/2001
Päätös

Hyväksytty

3. Laki toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

02.03.2001

Voimaantulo

01.09.2001

Säädöskokoelma
191/2001
Päätös

Hyväksytty

4. Laki työmarkkinatuesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

02.03.2001

Voimaantulo

01.09.2001

Säädöskokoelma
192/2001
Päätös

Hyväksytty

5. Laki työvoimapalvelulain muuttamisesta

Vahvistettu

02.03.2001

Voimaantulo

01.09.2001

Säädöskokoelma
193/201
Päätös

Hyväksytty muutettuna

6. Laki työttömyysturvalain 4 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

02.03.2001

Voimaantulo

01.09.2001

Säädöskokoelma
194/2001
Päätös

Hyväksytty

7. Laki kuntoutusrahalain muuttamisesta

Vahvistettu

02.03.2001

Voimaantulo

01.09.2001

Säädöskokoelma
195/2001
Päätös

Hyväksytty

8. Laki tuloverolain 92 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

02.03.2001

Voimaantulo

01.09.2001

Säädöskokoelma
196/2001
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki kuntouttavasta työtoiminnasta

2. Laki sosiaalihuoltolain 17 §:n muuttamisesta

3. Laki toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta

4. Laki työmarkkinatuesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

5. Laki työvoimapalvelulain muuttamisesta

6. Laki työttömyysturvalain 4 a §:n muuttamisesta

7. Laki kuntoutusrahalain muuttamisesta

8. Laki tuloverolain 92 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

10.11.2000

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Osastopäällikkö Välimäki

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

10.11.2000

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.11.2000 Päättynyt PTK 138/2000 1
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan, hallintovaliokunnan ja työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 38/2000 vp
Valmistunut

01.12.2000

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 2.-4. ja 6.-8. lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina, että 1. ja 5. lakiehdotukset hyväksytään muutettuinaja että hyväksytään kaksi lausumaehdotusta.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 44/2000 vp
Valmistunut

30.11.2000

Hallintovaliokunnan lausunto
HaVL 27/2000 vp
Valmistunut

23.11.2000

Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnan lausunto
TyVL 17/2000 vp
Valmistunut

28.11.2000

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

01.12.2000

Istuntopöytäkirja
PTK 153/2000 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 04.12.2000 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.12.2000 Keskeytetty PTK 154/2000 13
05.12.2000 Päättynyt PTK 156/2000 9 18,19
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.12.2000 Keskeytetty PTK 161/2000 7
12.12.2000 Päättynyt PTK 164/2000 3 4
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä, 1. lakiehdotus kuitenkin vain, jos valiokunnan sen 12 §:stä tekemä valtiosääntöoikeudellinen huomautus otetaan asianmukaisesti huomioon.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

12.12.2000

​​​​