HE 184/2005 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kemikaalilain, ympäristönsuojelulain ja rikoslain 48 luvun 1 §:n muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki kemikaalilain muuttamisesta

Vahvistettu

17.02.2006

Voimaantulo

01.03.2006

Säädöskokoelma
136/2006
Päätös

Hyväksytty

2. Laki ympäristönsuojelulain muuttamisesta

Vahvistettu

17.02.2006

Voimaantulo

01.03.2006

Säädöskokoelma
137/2006
Päätös

Hyväksytty

3. Laki rikoslain 48 luvun 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

17.02.2006

Voimaantulo

01.03.2006

Säädöskokoelma
138/2006
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki kemikaalilain muuttamisesta

2. Laki ympäristönsuojelulain muuttamisesta

3. Laki rikoslain 48 luvun 1 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Ympäristöministeriö

Esittelijä

Ympäristöneuvos Pahkala

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

21.10.2005

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
25.10.2005 Päättynyt PTK 110/2005
Päätös

Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

28

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Ympäristövaliokunta

Mietintö

Ympäristövaliokunnan mietintö
YmVM 17/2005 vp
Valmistunut

29.11.2005

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

30.11.2005

Istuntopöytäkirja
PTK 128/2005 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 01.12.2005 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
01.12.2005 Päättynyt PTK 129/2005
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
07.12.2005 Päättynyt PTK 132/2005
Istuntopöytäkirjan sivu

39

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

16.12.2005

Vastaus
EV 176/2005 vp

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin