Valtiopaivaasia HE 184/2012

HE 184/2012 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Oikeuspoliittisesta tutkimuslaitoksesta annetun lain ja viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n muuttamisesta

Päätökset

1. Laki Oikeuspoliittisesta tutkimuslaitoksesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

19.04.2013

Voimaantulo

01.05.2013

Säädöskokoelma
301/2013
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

19.04.2013

Voimaantulo

01.05.2013

Säädöskokoelma
302/2013
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki Oikeuspoliittisesta tutkimuslaitoksesta annetun lain muuttamisesta

2. Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

20.12.2012

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Kuusama

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

21.12.2012

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
06.02.2013 Päättynyt PTK 3/2013 8
Päätös

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 2/2013 vp
Valmistunut

15.03.2013

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella hallintovaliokunta ehdottaa, että 2. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana ja että 1. lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 4 a § muutettuna.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

20.03.2013

Istuntopöytäkirja
PTK 27/2013 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 21.3.2013 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
21.03.2013 Päättynyt PTK 28/2013 5
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
02.04.2013 Päättynyt PTK 30/2013 9
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

05.04.2013