Valtiopaivaasia HE 185/1995

HE 185/1995 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomen osallistumisesta Yhdistyneiden Kansakuntien ja Euroopan turvallisuus- ja yhteistyökonferenssin rauhanturvaamistoimintaan annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

1) Laki Suomen osallistumisesta Yhdistyneiden Kansakuntien ja Euroopan turvallisuus- ja yhteistyökonferenssin rauhanturvaamistoimintaan annetun lain muuttamisesta (Uusi nimike: Laki Suomen osallistumisesta Yhdistyneiden Kansakuntien ja Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön päätökseen perustuvaan rauhanturvaamistoimintaan)

Vahvistettu

18.12.1995

Voimaantulo

19.12.1995

Säädöskokoelma
1465/1995
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki puolustusvoimista annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

18.12.1995

Voimaantulo

19.12.1995

Säädöskokoelma
1466/1995
Päätös

Hyväksytty

3) Laki rikoslain 45 luvun 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

18.12.1995

Voimaantulo

19.12.1995

Säädöskokoelma
1467/1995
Päätös

Hyväksytty

4) Laki sotilasoikeudenkäyntilain 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

18.12.1995

Voimaantulo

19.12.1995

Säädöskokoelma
1468/1995
Päätös

Hyväksytty

5) Laki valtioneuvoston oikeuskanslerin ja eduskunnan oikeusasiamiehen tehtävien jaosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

18.12.1995

Voimaantulo

19.12.1995

Säädöskokoelma
1469/1995
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki Suomen osallistumisesta Yhdistyneiden Kansakuntien ja Euroopan turvallisuus- ja yhteistyökonferenssin rauhanturvaamistoimintaan annetun lain muuttamisesta (Uusi nimike: Laki Suomen osallistumisesta Yhdistyneiden Kansakuntien ja Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön päätökseen perustuvaan rauhanturvaamistoimintaan)

2) Laki puolustusvoimista annetun lain 2 §:n muuttamisesta

3) Laki rikoslain 45 luvun 1 §:n muuttamisesta

4) Laki sotilasoikeudenkäyntilain 2 §:n muuttamisesta

5) Laki valtioneuvoston oikeuskanslerin ja eduskunnan oikeusasiamiehen tehtävien jaosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

10.11.1995

Ministeriö

Puolustusministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Pitkänen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

10.11.1995

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

2574

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.11.1995 Päättynyt PTK 99/1995 2625

Valiokuntakäsittely

Ulkoasiainvaliokunta

Mietintö

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö
UaVM 21/1995 vp
Valmistunut

08.12.1995

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 18/1995 vp
Valmistunut

23.11.1995

Puolustusvaliokunnan lausunto
PuVL 5/1995 vp
Valmistunut

30.11.1995

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 3 eriävää mielipidettä

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

08.12.1995

Istuntopöytäkirja
PTK 124/1995 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.12.1995 Päättynyt PTK 125/1995 3285

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.12.1995 Päättynyt PTK 126/1995 3313 11
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
12.12.1995 Päättynyt PTK 127/1995 3373 1, 2

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

VJ 66 § (PeVL)

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

12.12.1995

Hyväksytyt lausumat

Saari /Kesk, perustelul.