HE 185/1998 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle kulttuuriomaisuuden luvattoman tuonnin, viennin ja omistusoikeuden siirron kieltämiseksi ja ehkäisemiseksi tehdyn yleissopimuksen ja varastetuista tai laittomasti maasta viedyistä kulttuuriesineistä tehdyn Unidroit'n yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki kulttuuriomaisuuden luvattoman tuonnin, viennin ja omistusoikeuden siirron kieltämiseksi ja ehkäisemiseksi tehdyn yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä

Vahvistettu

28.05.1999

Voimaantulo

14.09.1999

Säädöskokoelma
875/1999
Päätös

Hyväksytty

2) Laki varastetuista tai laittomasti maastaviedyistä kulttuuriesineistä tehdyn Unidroit'n yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä ja yleissopimuksen soveltamisesta

Vahvistettu

28.05.1999

Voimaantulo

01.12.1999

Säädöskokoelma
877/1999
Päätös

Hyväksytty

Kansainvälisten sopimusten voimaanpano

1. Yleissopimus kulttuuriomaisuuden luvattoman tuonnin, viennin ja omistusoikeuden siirron kieltämiseksi ja ehkäisemiseksi

Asetuksen voimaantulo

14.09.1999

Säädöskokoelma
876/1999
Sopimussarja
92/1999
Päätös

Hyväksytty

Asetuksen voimaantulo

01.12.1999

Säädöskokoelma
878/1999
Sopimussarja
94/1999
Päätös

Hyväksytty

2. Unidroit'n yleissopimus varastetuista tai laittomasti maasta viedyistä kulttuuriesineistä

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
ja ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki kulttuuriomaisuuden luvattoman tuonnin, viennin ja omistusoikeuden siirron kieltämiseksi ja ehkäisemiseksi tehdyn yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä

2) Laki varastetuista tai laittomasti maastaviedyistä kulttuuriesineistä tehdyn Unidroit'n yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä ja yleissopimuksen soveltamisesta

Hallituksen esitykseen sisältyvät kansainväliset sopimukset

1. Yleissopimus kulttuuriomaisuuden luvattoman tuonnin, viennin ja omistusoikeuden siirron kieltämiseksi ja ehkäisemiseksi

2. Unidroit'n yleissopimus varastetuista tai laittomasti maasta viedyistä kulttuuriesineistä

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Ulkoasiainministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Wrede

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

23.10.1998

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
03.11.1998 Päättynyt PTK 134/1998

Valiokuntakäsittely

Sivistysvaliokunta

Mietintö

Sivistysvaliokunnan mietintö
SiVM 18/1998 vp
Valmistunut

11.02.1999

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

11.02.1999

Istuntopöytäkirja
PTK 203/1998 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 11.02.1999 pidettävään istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
11.02.1999 Päättynyt PTK 204/1998

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
12.02.1999 Päättynyt PTK 205/1998
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely ja ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
17.02.1999 Päättynyt PTK 210/1998

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

VJ 66 § HM 33 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

17.02.1999

Vastaus
EV 300/1998 vp

Hyväksytyt lausumat

SiVM:n 1. ponsi