HE 185/2009 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle etsintä- ja pelastuspalvelua merellä koskevan vuoden 1979 kansainvälisen yleissopimuksen muutosten hyväksymisestä ja laiksi muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, liittymisestä kansainväliseen COSPAS-SARSAT-ohjelmaan käyttäjävaltiona ja laiksi liittymisilmoituksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä laiksi meripelastuslain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki etsintä- ja pelastuspalvelua merellä koskevan vuoden 1979 kansainvälisen yleissopimuksen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Vahvistettu

29.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1657/2009
Sopimussarja
88/2009
Päätös

Hyväksytty

2. Laki kansainvälisen COSPAS-SARSAT-ohjelman käyttäjävaltion liittymisilmoituksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Vahvistettu

29.12.2009

Voimaantulo

07.03.2010

Säädöskokoelma
1659/2009
Sopimussarja
26/2010
Päätös

Hyväksytty

3. Laki meripelastuslain muuttamisesta

Vahvistettu

29.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1660/2009
Päätös

Hyväksytty

Kansainvälisten sopimusten voimaanpano

1. Muutosten hyväksyminen vuoden 1979 kansainväliseen yleissopimukseen etsintä- ja pelastuspalvelusta merellä, sellaisena kuin se on muutettuna

Asetuksen voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1658/2009
Sopimussarja
89/2009
Päätös

Hyväksytty

Asetuksen voimaantulo

07.03.2010

Säädöskokoelma
145/2010
Sopimussarja
27/2010
Päätös

Hyväksytty

2. Kansainvälinen COSPAS-SARSAT-ohjelmasopimus

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

Ainoa ja 2. käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki etsintä- ja pelastuspalvelua merellä koskevan vuoden 1979 kansainvälisen yleissopimuksen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

2. Laki kansainvälisen COSPAS-SARSAT-ohjelman käyttäjävaltion liittymisilmoituksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

3. Laki meripelastuslain muuttamisesta

Hallituksen esitykseen sisältyvät kansainväliset sopimukset

1. Muutosten hyväksyminen vuoden 1979 kansainväliseen yleissopimukseen etsintä- ja pelastuspalvelusta merellä, sellaisena kuin se on muutettuna

2. Kansainvälinen COSPAS-SARSAT-ohjelmasopimus

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sisäasiainministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Ihanus

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

09.10.2009

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
13.10.2009 Päättynyt PTK 91/2009
Päätös

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

2

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 23/2009 vp
Valmistunut

04.12.2009

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että eduskunta hyväksyy hallituksen esityksessä tarkoitetun sopimuksen muutokset, että eduskunta hyväksyy Suomen liittymisen kansainväliseen COSPAS-SARSAT -ohjelmaan käyttäjävaltiona ja että 1.-3. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

07.12.2009

Istuntopöytäkirja
PTK 120/2009 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 8.12.2009 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
08.12.2009 Päättynyt PTK 121/2009
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Ainoa ja toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
14.12.2009 Päättynyt PTK 125/2009
Päätös

Eduskunta hyväksyi yleissopimuksen ja liittymisilmoituksen. Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

22.12.2009

Vastaus
EV 247/2009 vp