Valtiopaivaasia HE 185/2010

HE 185/2010 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kotoutumisen edistämisestä ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1. Laki kotoutumisen edistämisestä

Vahvistettu

30.12.2010

Voimaantulo

01.09.2011

Säädöskokoelma
1386/2010
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2010

Voimaantulo

01.09.2011

Säädöskokoelma
1387/2010
Päätös

Hyväksytty

3. Laki työttömyysturvalain muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2010

Voimaantulo

01.09.2011

Säädöskokoelma
1388/2010
Päätös

Hyväksytty

4. Laki kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2010

Voimaantulo

01.09.2011

Säädöskokoelma
1389/2010
Päätös

Hyväksytty

5. Laki toimeentulotuesta annetun lain 5 c ja 10 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2010

Voimaantulo

01.09.2011

Säädöskokoelma
1390/2010
Päätös

Hyväksytty

6. Laki lastensuojelulain 25 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2010

Voimaantulo

01.09.2011

Säädöskokoelma
1391/2010
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki kotoutumisen edistämisestä

2. Laki julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain muuttamisesta

3. Laki työttömyysturvalain muuttamisesta

4. Laki kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

5. Laki toimeentulotuesta annetun lain 5 c ja 10 §:n muuttamisesta

6. Laki lastensuojelulain 25 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

15.10.2010

Ministeriö

Sisäasiainministeriö

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Eskola

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

15.10.2010

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
19.10.2010 Päättynyt PTK 102/2010 1
Päätös

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan, sivistysvaliokunnan ja työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan on annettava lausunto.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 26/2010 vp
Valmistunut

30.11.2010

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella hallintovaliokunta ehdottaa, että 2.-6. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina, että 1. lakiehdotus hyväksytään muutettuna ja että hyväksytään 4 lausumaa.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 42/2010 vp
Valmistunut

19.11.2010

Sivistysvaliokunnan lausunto
SiVL 16/2010 vp
Valmistunut

19.11.2010

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan lausunto
TyVL 17/2010 vp
Valmistunut

11.11.2010

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

02.12.2010

Istuntopöytäkirja
PTK 124/2010 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 3.12.2010 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
03.12.2010 Päättynyt PTK 125/2010 9
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
07.12.2010 Keskeytetty PTK 126/2010 22
08.12.2010 Päättynyt PTK 127/2010 1 1,2
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvät lausumaehdotukset. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä, jos valiokunnan 1. lakiehdotuksen 87 §:n 1 momentista tekemät valtiosääntöoikeudelliset huomautukset otetaan asianmukaisesti huomioon.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

22.12.2010