HE 185/2012 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle osuuskuntalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Osuuskuntalaki

Vahvistettu

14.06.2013

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
421/2013
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki osuuskuntalain voimaanpanosta

Vahvistettu

14.06.2013

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
422/2013
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista

Vahvistettu

14.06.2013

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
423/2013
Päätös

Hyväksytty muutettuna

4. Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

14.06.2013

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
424/2013
Päätös

Hyväksytty

5. Laki talletuspankkien yhteenliittymästä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

14.06.2013

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
425/2013
Päätös

Hyväksytty

6. Laki maksulaitoslain muuttamisesta

Vahvistettu

14.06.2013

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
426/2013
Päätös

Hyväksytty

7. Laki rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetun lain 2 ja 29 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

14.06.2013

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
427/2013
Päätös

Hyväksytty

8. Laki asunto-osakeyhtiölain 19 luvun 1 §:n ja 21 luvun 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

14.06.2013

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
428/2013
Päätös

Hyväksytty

9. Laki eurooppaosuuskuntalain muuttamisesta

Vahvistettu

14.06.2013

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
429/2013
Päätös

Hyväksytty

10. Laki taloudellista toimintaa harjoittavan yhdistyksen muuttamisesta osuuskunnaksi annetun lain 2 ja 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

14.06.2013

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
430/2013
Päätös

Hyväksytty

11. Laki yrityskiinnityslain muuttamisesta

Vahvistettu

14.06.2013

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
431/2013
Päätös

Hyväksytty

12. Laki kaupparekisterilain muuttamisesta

Vahvistettu

14.06.2013

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
432/2013
Päätös

Hyväksytty

13. Laki prokuralain 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

14.06.2013

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
433/2013
Päätös

Hyväksytty

14. Laki toiminimilain 12 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

14.06.2013

Säädöskokoelma
434/2013
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Osuuskuntalaki

2. Laki osuuskuntalain voimaanpanosta

3. Laki osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista

4. Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta

5. Laki talletuspankkien yhteenliittymästä annetun lain muuttamisesta

6. Laki maksulaitoslain muuttamisesta

7. Laki rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetun lain 2 ja 29 §:n muuttamisesta

8. Laki asunto-osakeyhtiölain 19 luvun 1 §:n ja 21 luvun 2 §:n muuttamisesta

9. Laki eurooppaosuuskuntalain muuttamisesta

10. Laki taloudellista toimintaa harjoittavan yhdistyksen muuttamisesta osuuskunnaksi annetun lain 2 ja 3 §:n muuttamisesta

11. Laki yrityskiinnityslain muuttamisesta

12. Laki kaupparekisterilain muuttamisesta

13. Laki prokuralain 3 §:n muuttamisesta

14. Laki toiminimilain 12 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Jauhiainen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

21.12.2012

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
06.02.2013 Pantu pöydälle PTK 3/2013
07.02.2013 Päättynyt PTK 4/2013
Päätös

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

9

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 6/2013 vp
Valmistunut

10.04.2013

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella talousvaliokunta ehdottaa, että 4.-14. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina ja että 1.-3. lakiehdotus hyväksytään muutettuina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

12.04.2013

Istuntopöytäkirja
PTK 38/2013 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 16.4.2013 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
16.04.2013 Päättynyt PTK 39/2013
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
19.04.2013 Poistettu PTK 42/2013
23.04.2013 Päättynyt PTK 43/2013
Istuntopöytäkirjan sivu

4

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

03.06.2013

Vastaus
EV 48/2013 vp