Valtiopaivaasia HE 185/2014

HE 185/2014 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain ja potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

Päätökset

1. Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

12.12.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
1100/2014
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

12.12.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
1101/2014
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki sosiaalihuoltolain 59 §:n kumoamisesta

Vahvistettu

12.12.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
1102/2014
Päätös

Hyväksytty

4. Laki kansanterveyslain 45 §:n kumoamisesta

Vahvistettu

12.12.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
1103/2014
Päätös

Hyväksytty

5. Laki erikoissairaanhoitolain 53 a §:n kumoamisesta

Vahvistettu

12.12.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
1104/2014
Päätös

Hyväksytty

6. Laki kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain 78 §:n kumoamisesta

Vahvistettu

12.12.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
1105/2014
Päätös

Hyväksytty

7. Laki mielenterveyslain 33 d §:n kumoamisesta

Vahvistettu

12.12.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
1106/2014
Päätös

Hyväksytty

8. Laki tartuntatautilain 38 a §:n kumoamisesta

Vahvistettu

12.12.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
1107/2014
Päätös

Hyväksytty

9. Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 24 §:n 5 momentin kumoamisesta

Vahvistettu

12.12.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
1108/2014
Päätös

Hyväksytty

10. Laki yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain 38 §:n kumoamisesta

Vahvistettu

12.12.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
1109/2014
Päätös

Hyväksytty

11. Laki yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain 22 b §:n kumoamisesta

Vahvistettu

12.12.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
1110/2014
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain muuttamisesta

2. Laki potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain muuttamisesta

3. Laki sosiaalihuoltolain 59 §:n kumoamisesta

4. Laki kansanterveyslain 45 §:n kumoamisesta

5. Laki erikoissairaanhoitolain 53 a §:n kumoamisesta

6. Laki kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain 78 §:n kumoamisesta

7. Laki mielenterveyslain 33 d §:n kumoamisesta

8. Laki tartuntatautilain 38 a §:n kumoamisesta

9. Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 24 §:n 5 momentin kumoamisesta

10. Laki yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain 38 §:n kumoamisesta

11. Laki yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain 22 b §:n kumoamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

09.10.2014

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Talonen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

10.10.2014

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
21.10.2014 Päättynyt PTK 101/2014 2
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 15/2014 vp
Valmistunut

05.11.2014

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa, että 3.-11. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina ja että 1. ja 2. lakiehdotus hyväksytään muutettuina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

07.11.2014

Istuntopöytäkirja
PTK 109/2014 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 11.11.2014 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
11.11.2014 Päättynyt PTK 110/2014 14
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
19.11.2014 Päättynyt PTK 115/2014 22
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

26.11.2014