HE 186/1999 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valmiuslain, puolustustilalain ja pelastustoimilain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki valmiuslain muuttamisesta

Vahvistettu

25.02.2000

Voimaantulo

01.03.2000

Säädöskokoelma
198/2000
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki puolustustilalain muuttamisesta

Vahvistettu

25.02.2000

Voimaantulo

01.03.2000

Säädöskokoelma
199/2000
Päätös

Hyväksytty

3. Laki pelastustoimilain muuttamisesta

Vahvistettu

25.02.2000

Voimaantulo

01.03.2000

Säädöskokoelma
200/2000
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki valmiuslain muuttamisesta

2. Laki puolustustilalain muuttamisesta

3. Laki pelastustoimilain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöjohtaja Niemivuo

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

04.02.2000

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
08.02.2000 Päättynyt PTK 3/2000
Päätös

Asia lähetettiin puolustusvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan tulee antaa lausuntonsa

Istuntopöytäkirjan sivu

8

Valiokuntakäsittely

Puolustusvaliokunta

Mietintö

Puolustusvaliokunnan mietintö
PuVM 1/2000 vp
Valmistunut

17.02.2000

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 2. ja 3. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina, että 1. lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 1 §:n 1momentti ja 9 § muutettuina ja että 1. lakiehdotus käsitellään valtiopäiväjärjestyksen 67 §:n 2 momentissa säädetyssä järjestyksessä.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

17.02.2000

Istuntopöytäkirja
PTK 12/2000 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle samana päivänä pidettävään seuraavaan istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
17.02.2000 Päättynyt PTK 13/2000
Päätös

Ensimmäinen käsittely julistettiin päättyneeksi.

Toinen käsittely.

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
18.02.2000 Poistettu PTK 14/2000
18.02.2000 Päättynyt PTK 16/2000
Istuntopöytäkirjan sivu

4

Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
21.02.2000 Päättynyt PTK 17/2000
Istuntopöytäkirjan sivu

12

Päätös

Eduskunta hyväksyi toisessa käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

1. lakiehdotus Valtiopäiväjärjestys 67 §, 2.-3. lakiehdotus Valtiopäiväjärjestys 66 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Perustuslakivaliokunta esitti, että 2. ja 3. lakiehdotus voidaan käsitellä valtiopäiväjärjestyksen 66 §:ssä säädetyssä järjestyksessä ja että 1. lakiehdotus tulee käsitellä valtiopäiväjärjestyksen 67 §:ssä säädetyssä järjestyksessä sekä että jos lakiehdotusten ensimmäinen käsittely alkaa Suomen perustuslain tultua voimaan, 2. ja 3. lakiehdotus käsitellään perustuslain 72 §:ssä säädetyssä järjestyksessä ja 1. lakiehdotus perustuslain 73 §:ssä säädetyssä järjestyksessä.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

1. lakiehdotus Valtiopäiväjärjestys 67 § 2 momentti, 2.-3. lakiehdotus Valtiopäiväjärjestys 66 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

21.02.2000

Vastaus
EV 19/2000 vp