Valtiopaivaasia HE 186/2000

HE 186/2000 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi osakeyhtiölain ja vakuutusyhtiölain 8 luvun 1 a §:n muuttamisesta

Päätökset

1. Laki osakeyhtiölain muuttamisesta

Vahvistettu

21.12.2000

Voimaantulo

01.01.2001

Säädöskokoelma
1158/2000
Päätös

Hyväksytty

2. Laki vakuutusyhtiölain 8 luvun 1 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.12.2000

Voimaantulo

01.01.2001

Säädöskokoelma
1159/2000
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki osakeyhtiölain muuttamisesta

2. Laki vakuutusyhtiölain 8 luvun 1 a §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

17.11.2000

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Airaksinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

17.11.2000

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
21.11.2000 Päättynyt PTK 142/2000 16
Päätös

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 37/2000 vp
Valmistunut

28.11.2000

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

28.11.2000

Istuntopöytäkirja
PTK 147/2000 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 29.11.2000 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
29.11.2000 Päättynyt PTK 148/2000 6
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.12.2000 Poistettu PTK 154/2000 23
04.12.2000 Päättynyt PTK 155/2000 11
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

04.12.2000

​​​​