Valtiopaivaasia HE 186/2004

HE 186/2004 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevissa asioissa annetun neuvoston asetuksen soveltamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

1. Laki tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevissa asioissa annetun neuvoston asetuksen soveltamisesta

Vahvistettu

21.12.2004

Voimaantulo

01.03.2005

Säädöskokoelma
1153/2004
Päätös

Hyväksytty

2. Laki avioliittolain 119 ja 125 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.12.2004

Voimaantulo

01.03.2005

Säädöskokoelma
1154/2004
Päätös

Hyväksytty

3. Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

21.12.2004

Voimaantulo

01.03.2005

Säädöskokoelma
1155/2004
Päätös

Hyväksytty muutettuna

4. Laki lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan päätöksen täytäntöönpanosta annetun lain 33 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.12.2004

Voimaantulo

01.03.2005

Säädöskokoelma
1156/2004
Päätös

Hyväksytty

5. Laki yksityisoikeudellista vaatimusta koskevien pohjoismaisten tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta annetun lain 8 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.12.2004

Voimaantulo

01.03.2005

Säädöskokoelma
1157/2004
Päätös

Hyväksytty

6. Laki lastensuojelulain 45 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.12.2004

Voimaantulo

01.03.2005

Säädöskokoelma
1158/2004
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevissa asioissa annetun neuvoston asetuksen soveltamisesta

2. Laki avioliittolain 119 ja 125 §:n muuttamisesta

3. Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain muuttamisesta

4. Laki lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan päätöksen täytäntöönpanosta annetun lain 33 §:n muuttamisesta

5. Laki yksityisoikeudellista vaatimusta koskevien pohjoismaisten tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta annetun lain 8 §:n muuttamisesta

6. Laki lastensuojelulain 45 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

08.10.2004

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Helin

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

08.10.2004

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.10.2004 Päättynyt PTK 106/2004 3
Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 10/2004 vp
Valmistunut

26.11.2004

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisina paitsi 3. lakiehdotuksen 8 § muutettuna.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

26.11.2004

Istuntopöytäkirja
PTK 128/2004 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 30.11.2004 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
30.11.2004 Päättynyt PTK 129/2004 2
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
03.12.2004 Päättynyt PTK 133/2004 5
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

10.12.2004

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin