Valtiopaivaasia HE 186/2010

HE 186/2010 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rajavartiolain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

1. Laki rajavartiolain muuttamisesta

Vahvistettu

17.12.2010

Voimaantulo

01.01.2011

Säädöskokoelma
1150/2010
Päätös

Hyväksytty

2. Laki rajavartiolaitoksen hallinnosta annetun lain 21 ja 33 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

17.12.2010

Voimaantulo

01.01.2011

Säädöskokoelma
1151/2010
Päätös

Hyväksytty

3. Laki ulkomaalaislain 123 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

17.12.2010

Voimaantulo

01.01.2011

Säädöskokoelma
1152/2010
Päätös

Hyväksytty

4. Laki pakkokeinolain 1 luvun 6 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

17.12.2010

Voimaantulo

01.01.2011

Säädöskokoelma
1153/2010
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki rajavartiolain muuttamisesta

2. Laki rajavartiolaitoksen hallinnosta annetun lain 21 ja 33 §:n muuttamisesta

3. Laki ulkomaalaislain 123 §:n muuttamisesta

4. Laki pakkokeinolain 1 luvun 6 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

15.10.2010

Ministeriö

Sisäasiainministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Männikkö

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

15.10.2010

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
19.10.2010 Päättynyt PTK 102/2010 2
Päätös

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 19/2010 vp
Valmistunut

09.11.2010

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella hallintovaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

10.11.2010

Istuntopöytäkirja
PTK 111/2010 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 11.11.2010 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
11.11.2010 Päättynyt PTK 112/2010 17
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.11.2010 Päättynyt PTK 114/2010 19
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

02.12.2010