HE 186/2010 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rajavartiolain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki rajavartiolain muuttamisesta

Vahvistettu

17.12.2010

Voimaantulo

01.01.2011

Säädöskokoelma
1150/2010
Päätös

Hyväksytty

2. Laki rajavartiolaitoksen hallinnosta annetun lain 21 ja 33 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

17.12.2010

Voimaantulo

01.01.2011

Säädöskokoelma
1151/2010
Päätös

Hyväksytty

3. Laki ulkomaalaislain 123 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

17.12.2010

Voimaantulo

01.01.2011

Säädöskokoelma
1152/2010
Päätös

Hyväksytty

4. Laki pakkokeinolain 1 luvun 6 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

17.12.2010

Voimaantulo

01.01.2011

Säädöskokoelma
1153/2010
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki rajavartiolain muuttamisesta

2. Laki rajavartiolaitoksen hallinnosta annetun lain 21 ja 33 §:n muuttamisesta

3. Laki ulkomaalaislain 123 §:n muuttamisesta

4. Laki pakkokeinolain 1 luvun 6 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sisäasiainministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Männikkö

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

15.10.2010

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
19.10.2010 Päättynyt PTK 102/2010
Päätös

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

2

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 19/2010 vp
Valmistunut

09.11.2010

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella hallintovaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

10.11.2010

Istuntopöytäkirja
PTK 111/2010 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 11.11.2010 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
11.11.2010 Päättynyt PTK 112/2010
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
16.11.2010 Päättynyt PTK 114/2010
Istuntopöytäkirjan sivu

19

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

02.12.2010

Vastaus
EV 192/2010 vp