HE 186/2013 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain, riita-asioiden sovittelusta ja sovinnon vahvistamisesta yleisissä tuomioistuimissa annetun lain 5 ja 10 §:n sekä sosiaalihuoltolain 17 §:n muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

11.04.2014

Voimaantulo

01.05.2014

Säädöskokoelma
315/2014
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki riita-asioiden sovittelusta ja sovinnon vahvistamisesta yleisissä tuomioistuimissa annetun lain 5 ja 10 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

11.04.2014

Voimaantulo

01.05.2014

Säädöskokoelma
316/2014
Päätös

Hyväksytty

3. Laki sosiaalihuoltolain 17 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

11.04.2014

Voimaantulo

01.05.2014

Säädöskokoelma
317/2014
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain muuttamisesta

2. Laki riita-asioiden sovittelusta ja sovinnon vahvistamisesta yleisissä tuomioistuimissa annetun lain 5 ja 10 §:n muuttamisesta

3. Laki sosiaalihuoltolain 17 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Hallavainio

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

15.11.2013

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
19.11.2013 Päättynyt PTK 115/2013
Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

7

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 1/2014 vp
Valmistunut

18.03.2014

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella lakivaliokunta ehdottaa, että 2. ja 3. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina ja että 1. lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 17 b ja 17 c § muutettuina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

21.03.2014

Istuntopöytäkirja
PTK 29/2014 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 25.3.2014 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
25.03.2014 Päättynyt PTK 30/2014
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
01.04.2014 Päättynyt PTK 33/2014
Istuntopöytäkirjan sivu

3

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

03.04.2014

Vastaus
EV 21/2014 vp