Valtiopaivaasia HE 187/2004

HE 187/2004 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi puolustusvoimien virka-avusta poliisille annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Päätökset

1. Laki puolustusvoimien virka-avusta poliisille annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

15.07.2005

Voimaantulo

20.07.2005

Säädöskokoelma
522/2005
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Valiokunnan ehdotuksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

2. Laki poliisilain 27 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

15.07.2005

Voimaantulo

20.07.2005

Säädöskokoelma
523/2005
Päätös

Hyväksytty

3. Laki puolustusvoimista annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

15.07.2005

Voimaantulo

20.07.2005

Säädöskokoelma
524/2005
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki puolustusvoimien virka-avusta poliisille annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

08.10.2004

Ministeriö

Sisäasiainministeriö

Esittelijä

Poliisiylitarkastaja Laine

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

08.10.2004

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.10.2004 Päättynyt PTK 106/2004 4
Päätös

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja puolustusvaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 11/2005 vp
Valmistunut

14.06.2005

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että hallituksen esitykseen sisältyvä lakiehdotus hyväksytään muutettuna, ja että hyväksytään uusi 2. ja 3. lakiehdotus.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 10/2005 vp
Valmistunut

12.04.2005

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 1 eriävä mielipide

Puolustusvaliokunnan lausunto
PuVL 4/2005 vp
Valmistunut

15.03.2005

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 1 eriävä mielipide

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 23/2005 vp
Valmistunut

08.06.2005

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 1 eriävä mielipide

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

14.06.2005

Istuntopöytäkirja
PTK 72/2005 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 15.06.2005 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.06.2005 Päättynyt PTK 73/2005 11
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
21.06.2005 Keskeytetty PTK 80/2005 6
22.06.2005 Päättynyt PTK 81/2005 4 25
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

PeVL 10/2005 vp: Valiokunta esitti, että lakiehdotus voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä vain, jos valiokunnan sen 4 §:n 1 momentista tekemät valtiosääntöoikeudelliset huomautukset otetaan asianmukaisesti huomioon.PeVL 23/2005 vp: Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

29.06.2005

​​​​