Valtiopaivaasia HE 187/2005

HE 187/2005 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 16 §:n ja maatilatalouden tuloverolain 7 §:n muuttamisesta

Päätökset

1. Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 16 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2005

Voimaantulo

01.01.2006

Säädöskokoelma
1134/2005
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki maatilatalouden tuloverolain 7 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2005

Voimaantulo

01.01.2006

Säädöskokoelma
1135/2005
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 16 §:n muuttamisesta

2. Laki maatilatalouden tuloverolain 7 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

04.11.2005

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Erityisasiantuntija Laaksonen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

08.11.2005

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.11.2005 Päättynyt PTK 115/2005 3
Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 40/2005 vp
Valmistunut

29.11.2005

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 2. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana ja että 1. lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 16 §:n uusi 8 kohta muutettuna.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

30.11.2005

Istuntopöytäkirja
PTK 128/2005 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 1.12.2005 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
01.12.2005 Keskeytetty PTK 129/2005 9
02.12.2005 Päättynyt PTK 130/2005 5 10
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
07.12.2005 Päättynyt PTK 132/2005 26
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

12.12.2005