Valtiopaivaasia HE 187/2009

HE 187/2009 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arvopaperimarkkinalain, Finanssivalvonnasta annetun lain sekä Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain 1 ja 6 §:n muuttamisesta

Päätökset

1. Laki arvopaperimarkkinalain muuttamisesta

Vahvistettu

15.01.2010

Voimaantulo

01.02.2010

Säädöskokoelma
9/2010
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

15.01.2010

Voimaantulo

01.02.2010

Säädöskokoelma
10/2010
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain 1 ja 6 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

15.01.2010

Voimaantulo

01.02.2010

Säädöskokoelma
11/2010
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki arvopaperimarkkinalain muuttamisesta

2. Laki Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta

3. Laki Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain 1 ja 6 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

09.10.2009

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Finanssisihteeri Taipale

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

09.10.2009

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.10.2009 Päättynyt PTK 91/2009 4
Päätös

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 28/2009 vp
Valmistunut

03.12.2009

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 3. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana, että 1. ja 2. lakiehdotus hyväksytään muutettuinaja että hyväksytään yksi lausuma.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

04.12.2009

Istuntopöytäkirja
PTK 119/2009 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 7.12.2009 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
07.12.2009 Päättynyt PTK 120/2009 10
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.12.2009 Päättynyt PTK 123/2009 11
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

22.12.2009