Valtiopaivaasia HE 188/2002

HE 188/2002 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle terrorismia koskeviksi rikoslain ja pakkokeinolain säännöksiksi

Päätökset

1. Laki rikoslain muuttamisesta

Vahvistettu

24.01.2003

Voimaantulo

01.02.2003

Säädöskokoelma
17/2003
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki pakkokeinolain muuttamisesta

Vahvistettu

24.01.2003

Voimaantulo

01.02.2003

Säädöskokoelma
18/2003
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki rikoslain muuttamisesta

2. Laki pakkokeinolain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

18.10.2002

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Lindstedt

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

18.10.2002

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
24.10.2002 Pantu pöydälle PTK 125/2002 6
05.11.2002 Keskeytetty PTK 127/2002 2
06.11.2002 Päättynyt PTK 128/2002 7
Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Valiokuntakäsittely

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 24/2002 vp
Valmistunut

13.12.2002

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 1. ja 2. lakiehdotukset hyväksytään muutettuina.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 48/2002 vp
Valmistunut

19.11.2002

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

18.12.2002

Istuntopöytäkirja
PTK 167/2002 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 07.01.2003 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
07.01.2003 Päättynyt PTK 173/2002 2
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.01.2003 Päättynyt PTK 178/2002 2
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

16.01.2003

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin

​​​​