HE 188/2009 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eläintunnistusjärjestelmästä ja eläintautilain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki eläintunnistusjärjestelmästä

Vahvistettu

09.04.2010

Voimaantulo

01.05.2010

Säädöskokoelma
238/2010
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki eläintautilain muuttamisesta

Vahvistettu

09.04.2010

Voimaantulo

01.05.2010

Säädöskokoelma
239/2010
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki eläintunnistusjärjestelmästä

2. Laki eläintautilain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö

Esittelijä

Eläinlääkintäneuvos Heinonen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

09.10.2009

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
13.10.2009 Päättynyt PTK 91/2009
Päätös

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

Istuntopöytäkirjan sivu

5

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Mietintö

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö
MmVM 1/2010 vp
Valmistunut

19.02.2010

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella maa- ja metsätalousvaliokunta ehdottaa, että 2. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana, että 1. lakiehdotus hyväksytään muutettuna.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

23.02.2010

Istuntopöytäkirja
PTK 12/2010 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 25.2.2010 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
25.02.2010 Päättynyt PTK 14/2010
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
02.03.2010 Päättynyt PTK 16/2010
Istuntopöytäkirjan sivu

11

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan säätää tavallisen lain säätämisjärjestyksessä, 1.lakiehdotus kuitenkin vain, jos valiokunnan sen 2 §:n 2 momentista ja 28 §:n 2 momentista tekemät valtiosääntöoikeudelliset huomautukset otetaan asianmukaisesti huomioon.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

06.04.2010

Vastaus
EV 16/2010 vp