Valtiopaivaasia HE 188/2012

HE 188/2012 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi passilain muuttamisesta ja passilain muuttamisesta annetun lain eräiden säännösten kumoamisesta

Päätökset

1. Laki passilain muuttamisesta

Vahvistettu

19.04.2013

Voimaantulo

29.04.2013

Säädöskokoelma
303/2013
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki passilain muuttamisesta annetun lain eräiden säännösten kumoamisesta

Vahvistettu

19.04.2013

Voimaantulo

29.04.2013

Säädöskokoelma
304/2013
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki passilain muuttamisesta

2. Laki passilain muuttamisesta annetun lain eräiden säännösten kumoamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

20.12.2012

Ministeriö

Sisäasiainministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Setälä

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

21.12.2012

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
06.02.2013 Päättynyt PTK 3/2013 12
Päätös

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 4/2013 vp
Valmistunut

22.03.2013

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella hallintovaliokunta ehdottaa, että 2. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana ja että 1. lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 35 § muutettuna.

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 6/2013 vp
Valmistunut

14.03.2013

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

03.04.2013

Istuntopöytäkirja
PTK 31/2013 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 4.4.2013 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.04.2013 Päättynyt PTK 32/2013 4
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
11.04.2013 Päättynyt PTK 37/2013 7
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

16.04.2013