HE 188/2013 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion taiteilija-apurahoista annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki valtion taiteilija-apurahoista annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

28.02.2014

Voimaantulo

01.04.2014

Säädöskokoelma
151/2014
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki valtion taiteilija-apurahoista annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Esittelijä

Hallitussihteeri Tuomainen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

15.11.2013

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
19.11.2013 Päättynyt PTK 115/2013
Päätös

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

4

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sivistysvaliokunta

Mietintö

Sivistysvaliokunnan mietintö
SiVM 16/2013 vp
Valmistunut

12.12.2013

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sivistysvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muutettuna.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

05.02.2014

Istuntopöytäkirja
PTK 3/2014 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 6.2.2014 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
06.02.2014 Päättynyt PTK 4/2014
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
11.02.2014 Päättynyt PTK 6/2014
Istuntopöytäkirjan sivu

11

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

13.02.2014

Vastaus
EV 3/2014 vp